Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực văn bằng chứng chỉ" - Cấp huyện (2 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực văn bằng chứng chỉ" (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc3
2Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ3