Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực giáo dục dân tộc" - Cấp huyện (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực giáo dục dân tộc" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú3
2Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú3
3Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục3
4Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục3
5Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú3