Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực giáo dục và đào tao thuộc hệ thống giáo dục quốc dân" - Sở Giáo dục và Đào tạo (11 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực giáo dục và đào tao thuộc hệ thống giáo dục quốc dân" (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên3
2Thủ tục Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số3
3Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ4
4Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài4
5Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh3
6Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục3
7Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia4
8Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia4
9Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học3
10Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (Trường trung học bao gồm: trường trung học cơ Sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên).4
11Xét, cấp học bổng chính sách3