Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ" - Công an tỉnh (14 thủ tục)

Lĩnh vực "Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ" (14 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ3
2Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy3
3Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy3
4Cấp đổi Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy3
5Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy.3
6Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính Phủ4
7Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy3
8Đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy3
9Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy3
10Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy3
11Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở3
12Thông báo cam kết về việc đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP3
13Cấp Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ.3
14Kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy4