Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh" - Sở Công thương (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương4
2Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.4
3Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.4
4Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp.4
5Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương4