Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Công tác thanh niên" - Sở Nội vụ (3 thủ tục)

Lĩnh vực "Công tác thanh niên" (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh3
2Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh3
3Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh3