Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Tài nguyên nước" - Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (3 thủ tục)

Lĩnh vực "Tài nguyên nước" (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất2
2Cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt2
3Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước2