Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Cấp thẻ đi lại của doanh nhân (APEC)" - Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (1 thủ tục)

Lĩnh vực "Cấp thẻ đi lại của doanh nhân (APEC)" (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Quy trình xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC)2