Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Công an tỉnh" (76 thủ tục)

Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự3
2Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự3
3Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự3
Đăng ký, quản lý con dấu (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
4Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi3
5Đăng ký lại mẫu con dấu3
6Đăng ký mẫu con dấu mới3
7Đăng ký thêm con dấu3
8Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu3
Quản lý vũ khí, vật liêu nổ và công cụ hỗ trợ (34 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
9Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh3
10Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh3
11Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh3
12Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh3
13Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh3
14Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
15Cấp giấy phép trang bị vũ khí thô sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh3
16Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
17Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh3
18Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh3
19Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh3
20Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
21Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
22Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
23Cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
24Cấp giấy phép trang bị vũ khí quân dụng tại Trunng tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
25Cấp giấy phép trang bị vũ khí thể thao tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
26Cấp giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
27Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
28Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
29Cấp giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
30Điều chỉnh giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
31Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
32Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, giấy chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh3
33Cấp Giấy phép trang bị, Giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc để làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
34Đề nghị làm mất tính năng tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc để làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
35Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
36Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
37Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
38Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
39Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
40Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh3
41Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh3
42Cấp giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh3
Lĩnh vực Cấp, quản lý chứng minh nhân dân (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
43Cấp mới Chứng minh nhân dân3
Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (14 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
44Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ3
45Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy3
46Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy3
47Cấp đổi Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy3
48Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy.3
49Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính Phủ4
50Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy3
51Đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy3
52Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy3
53Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy3
54Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở3
55Thông báo cam kết về việc đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP3
56Cấp Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ.3
57Kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy4
Cấp, quản lý căn cước công dân (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
58Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư3
59Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư3
60Đổi thẻ Căn cước công dân3
61Cấp lại thẻ Căn cước công dân3
62Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân3
63Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư2
64Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.2
Lĩnh vực Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự - Cấp huyện (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
65Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự3
66Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự3
67Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự3
Cấp, quản lý căn cước công dân - Cấp huyện (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
68Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư3
69Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân3
70Đổi thẻ Căn cước công dân3
71Cấp lại thẻ Căn cước công dân3
72Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư3
73Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư2
74Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.2
Cấp, quản lý Căn cước công dân - Cấp xã (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
75Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư3
76Thông báo số định danh cá nhân3