Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính Phủ

Lĩnh vực:Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Công an tỉnh
Cơ quan phối hợp thực hiện:Phòng Cảnh sát PC&CC và CNCH - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Cảnh sát PC&CC và CNCH - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.
Nơi tiếp nhận:01 Lê Lai, TP. Huế (Điện thoại: 0234 3856 868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:* TDTK về PC&CC đối với dự án thiết kế quy hoạch: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. * TDTK về PC&CC đối với Hồ sơ thiết kế cơ sở: + 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án nhóm A. + 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án nhóm B, C. * TDTK về PC&CC đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công + 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án nhóm A. + 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án nhóm B, C. * TDTK về PC&CC đối với chấp thuận địa điểm xây dựng công trình: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (* TDTK về PC&CC đối với dự án thiết kế quy hoạch: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. * TDTK về PC&CC đối với Hồ sơ thiết kế cơ sở: + 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án nhóm A. + 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án nhóm B, C. * TDTK về PC&CC đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công + 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án nhóm A. + 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án nhóm B, C. * TDTK về PC&CC đối với chấp thuận địa điểm xây dựng công trình: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.)
Phí, lệ phí:

- Mức thu phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy được xác định theo công thức sau:

                  Mức thu phí thẩm duyệt = Tổng mức đầu tư dự án x Tỷ lệ tính phí

Trong đó:

+ Tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt được xác định theo quy định tại Nghị định 32/2015/NĐ-CP trừ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, chi phí sử dụng đất (tính toán trước thuế).

+ Tỷ lệ tính phí được quy định tại các Biểu mức tỷ lệ tính phí 1 kèm theo Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

- Trường hợp tổng mức đầu tư dự án có giá trị đầu tư nằm giữa các khoảng giá trị dự án ghi trên Biểu mức thu phí 1 kèm theo Thông tư 258/2016/TT-BTC thì  mức thu phí được tính theo công thức sau:

Nit =

Nib – {

Nib - Nia

x ( Git - Gib ) }

Gia - Gib


Trong đó:

+ Nit là phí thẩm duyệt thiết kế của dự án thứ i theo quy mô giá trị cần tính (đơn vị tính: %).

+ Git là quy mô giá trị của dự án thứ i cần tính phí thẩm duyệt thiết kế (đơn vị tính: giá trị dự án).

+ Gia là quy mô giá trị cận trên quy mô giá trị cần tính phí thẩm duyệt thiết kế (đơn vị tính: giá trị dự án).

+ Gib là quy mô giá trị cận dưới quy mô giá trị cần tính phí thẩm duyệt thiết kế (đơn vị tính: giá trị dự án).

+ Nia là phí thẩm duyệt cho dự án thứ i tương ứng Gia(đơn vị tính: %).

+ Nib là phí thẩm duyệt cho dự án thứ i tương ứng Gib(đơn vị tính: %).

- Mức thu phí thẩm duyệt phải nộp đối với một dự án được xác định theo hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư số 258/2016/TT-BTC, mức tối thiểu là 500.000 đồng/dự án và tối đa là 150.000.000 đồng/dự án.

- Đối với trường hợp cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng công trình, hạng mục công trình thì mức phí thẩm duyệt được xác định theo giá trị tổng mức đầu tư cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng công trình, hạng mục công trình, thiết kế xây dựng mới hạng mục công trình.

- Đối với trường hợp dự án đã thực hiện nộp phí thẩm duyệt thiết kế cơ sở (TKCS) theo Thông tư 150/2014/TT-BTC và tiến hành thẩm duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công khi Thông tư 258/2016/TT-BTC có hiệu lực (ngày 01/01/2017) thì:

+ Mức thu phí thẩm duyệt = Phí thẩm duyệt được xác định theo Thông tư 258/2016/TT-BTC - Phí thẩm duyệt TKCS đã nộp.

+ Trường hợp Phí thẩm duyệt TKCS đã nộp theo Thông tư 150/2014/TT-BTC lớn hơn Phí thẩm duyệt được xác định theo Thông tư 258/2016/TT-BTC thì mức thu phí đối với dự án được xác định theo số tiền thẩm duyệt TKCS đã nộp mà không thực hiện hoàn trả lại số tiền chênh lệch.

 

 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Bước 2: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ

-Bước 3: Phòng Cảnh sát PC&CC&CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

* TDTK về PC&CC đối với dự án thiết kế quy hoạch

Thẩm định hồ sơ:

- Thẩm định chuyên môn.

- Thẩm định về pháp lý.

- Ban hành văn bản góp ý giải pháp về PC&CC đối với hồ sơ thiết kế quy hoạch.

* TDTK về PC&CC đối với Hồ sơ thiết kế cơ sở

Thẩm định hồ sơ:

- Thẩm định chuyên môn.

- Thẩm định về pháp lý.

- Ban hành văn bản góp ý giải pháp về PC&CC đối với hồ sơ thiết kế cơ sở.

* TDTK về PC&CC đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công

Thẩm định hồ sơ:

- Thẩm định chuyên môn.

- Thẩm định về pháp lý.

+ Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì cấp Giấy chứng nhận TDTK về PC&CC.

+ Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả kèm theo văn bản giải thích.

* TDTK về PC&CC đối với chấp thuận địa điểm xây dựng công trình

Thẩm định hồ sơ:

- Thẩm định chuyên môn.

- Thẩm định về pháp lý.

+ Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì đề xuất lãnh đạo đơn vị duyệt văn bản chấp thuận địa điểm về PC&CC đối với địa điểm xây dựng công trình.

+ Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì trả hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnhkèm theo văn bản giải thích.

Trường hợp cần thiết (công trình nguy hiểm cháy, nổ cao, trọng điểm…) thì trao đổi với đơn vị chủ đầu tư thống nhất, tiến hành kiểm tra thực tế địa điểm xây dựng công trình.

- Bước 4: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh - 01 Lê Lai, TP. Huế.

- Nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 

Tên hồ sơMẫu tải về

Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Ghi chú thành phần hồ sơ: * Đối với hồ sơ TDTK về PC&CC đối với dự án thiết kế quy hoạch - Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của cơ quan phê duyệt dự án hoặc của chủ đầu tư. - Bản sao Dự toán tổng mức đầu tư của dự án thiết kế quy hoạch. - Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy (quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 12 Nghị định 79/2014/NĐ-CP). * TDTK về PC&CC đối với Hồ sơ thiết kế cơ sở - Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư. - Bản sao Văn bản cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền. - Bản sao Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình. - Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy (quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 13 Nghị định 79/2014/NĐ-CP). * TDTK về PC&CC đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công - Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư. - Bản sao Văn bản chấp thuận quy hoạch của cấp có thẩm quyền. - Bản sao Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình. - Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy (quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 13 Nghị định 79/2014/NĐ-CP). * TDTK về PC&CC đối với chấp thuận địa điểm xây dựng công trình - Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng về PC&CC của chủ đầu tư. - Bản sao Văn bản nêu rõ tính hợp pháp của khu đất dự kiến xây dựng công trình. - Bản vẽ, tài liệu thể hiện rõ hiện trạng địa hình của khu đất có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy như bậc chịu lửa của công trình, khoảng cách từ công trình dự kiến xây dựng đến các công trình xung quanh, hướng gió, cao độ công trình.

- Hồ sơ để thẩm duyệt thiết kế về PC&CC gồm 02 bộ phải có xác nhận của Chủ đầu tư, nếu hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì có bản dịch ra tiếng Việt kèm theo.

- Đơn vị tư vấn thiết kế công trình phải đủ năng lực, tư cách pháp nhân theo quy định tại Điều 15, Điều 41 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

 

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính Phủ
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ:

Thủ tục cùng lĩnh vực

Tên thủ tụcMức độ
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ3
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy3
Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy3
Cấp đổi Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy3
Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy.3
Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính Phủ4
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy3
Đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy3
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy3
Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy3
Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở3
Thông báo cam kết về việc đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP3
Cấp Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ.3
Kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy4