Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với Hợp tác xã có phương án sản xuất kinh doanh vay vốn bằng ngoại tệ trong trường hợp Hợp tác xã chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật.

Thông tin chung

Lĩnh vực:Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Huế
Nơi tiếp nhận:02 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:Tối đa không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Phí, lệ phí:không

Trình tự thực hiện

1. Hợp tác xãNgân hàng thương mại gửi đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh.

2.    Sở Giao dịch, Chi  nhánh NHPT thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn như thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn ban đầu.

3.  Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại.

4.Trường hợp Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản báo cáo về NHPT để xem xét quyết định.

5.   NHPT có văn bản chấp thuận sửa đổi hoặc không chấp thuận sửa đổi gửi Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.

6.  Trường hợp NHPT không chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh có văn bản thông báo không chấp thuận sửa đổi gửi Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại.

7.   Trường hợp NHPT chấp thuận sửa đổi: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo chấp thuận sửa đổi bảo lãnh vay vốn gửi Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại, đồng thời, phối hợp với Hợp tác xã ký kết Hợp đồng kế thừa quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc.

8.   Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT phát hành chứng thư bảo lãnh mới thay thế cho Chứng thư bảo lãnh ban đầu, đồng thời, thu hồi Chứng thư bảo lãnh đã phát hành ban đầu.

 

Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT

Yêu cầu thêm

không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Ngân hàng thương mại: - Giấy đề nghị sửa đổi Chứng thư bảo lãnh trong đó có ghi rõ nội dung đề nghị sửa đổi (Bản chính)
Hợp tác xã: - Giấy đề nghị sửa đổi bảo lãnh vay vốn (Bản chính)
Các tài liệu liên quan đến việc chuyển đổi, tổ chức lại của Hợp tác xã đang được bảo lãnh vay vốn (Bản sao)

Số lượng hồ sơ: 01

Ghi chú thành phần hồ sơ:

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ