Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\ Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ là một hạng mục trong dự án đầu tư

Thông tin chung

Lĩnh vực:Quản lý vốn ủy thác
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Huế
Nơi tiếp nhận:02 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Huế
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

Trình tự thực hiện

Sau khi ký hợp đồng cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác với chủ đầu tư; Chi nhánh NHPT thực hiện như sau:

1. Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ chuyên quản tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.

2. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Cán bộ chuyên quản lập tờ trình thanh toán vốn đầu tư, báo cáo trưởng Phòng nghiệp vụ xem xét, ký trình Lãnh đạo Chi nhánh NHPT.

3. Lãnh đạo Chi nhánh NHPT xem xét, ký duyệt và chuyển sang Phòng Tài chính kế toán để làm thủ tục thanh toán.

4. Phòng Tài chính kế toán thực hiện kiểm soát chứng từ thanh toán, trình duyệt thanh toán, thực hiện thanh toán và luân chuyển chứng từ thanh toán theo quy định của NHPT.

5. Ký Khế ước nhận nợ vay (Mẫu số 07/TT-UT).

Cách thức thực hiện:

1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT.

2. Gửi qua hệ thống bưu chính.

Yêu cầu thêm

1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác.

2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác.

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính. (Bản chính hoặc bản sao)
Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính. (Bản chính hoặc bản sao)
Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính. (Bản chính hoặc bản sao)
Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. (Bản chính hoặc bản sao)
a) Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu) - Bản chính/bản sao y bản chính; (Bản chính hoặc bản sao)
b) Điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính; (Bản chính hoặc bản sao)
c) Đề xuất của nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính; (Bản chính hoặc bản sao)
d) Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính; (Bản chính hoặc bản sao)
e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính; (Bản chính hoặc bản sao)
f) Bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính; (Bản chính hoặc bản sao)
g) Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. (Bản chính hoặc bản sao)
Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. (Bản chính hoặc bản sao)
Đối với công tác chuẩn bị đầu tư nhưng bố trí vốn trong kế hoạch vốn thực hiện đầu tư: cần có dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt. (Bản chính hoặc bản sao)
Ngoài tài liệu cơ sở, chủ đầu tư gửi thêm Văn bản giao nhiệm vụ hoặc chỉ định đơn vị thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ của Bộ Quốc phòng; Quyết định phê duyệt dự toán kèm theo dự toán công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ được duyệt; Hợp đồng giữa chủ đầu tư và đơn vị nhận thầu. (Bản chính hoặc bản sao)
Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính. (Bản chính)
Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính. (Bản chính)

Số lượng hồ sơ: 01

Ghi chú thành phần hồ sơ:

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ