Thủ tục thẩm định thiết kế kỹ thuật/thiết kế kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công/thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh (đối với các dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách).

Thông tin chung

Lĩnh vực:Quản lý xây dựng công trình
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 054.3830196)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:Không quá 25 ngày tính từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với công trình cấp II, III. Không quá 15 ngày tính từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với các công trình còn lại.
Phí, lệ phí:

Theo quy định của Bộ Tài chính.

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

- Sở Nông nghiệp và PTNT sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định. Đối với các hồ sơ trình thẩm định không đảm bảo điều kiện thẩm định theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản gửi tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định nêu rõ lý do và từ chối thực hiện thẩm định.

- Trường hợp Sở Nông nghiệp và PTNT không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức có năng lực phù hợp theo quy định để ký hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 10 (mười) ngày. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra, hồ sơ thiết kế đã đóng dấu thẩm tra cho Sở Nông nghiệp và PTNT để làm cơ sở thẩm định. Trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện thẩm tra thì chủ đầu tư phải có văn bản thông báo đến Sở Nông nghiệp và PTNT để giải trình lý do và đề xuất gia hạn thời gian thực hiện.

 

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, qua đường bưu điện hoặc trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Tờ trình thẩm định thiết kế/thiết kế điều chỉnh theo quy định tại Mẫu số 06 Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 ()Tải về
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình ()
Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng ()
Báo cáo nghiên cứu khả thi ()
Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về các nội dung đã tổ chức thẩm định thiết kế ()
Báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có) ()
Văn bản phê duyệt phòng cháy chữa cháy (nếu có) ()
Báo cáo năng lực của nhà thầu tư vấn thiết kế, khảo sát (địa hình, địa chất) được chủ đầu tư xác nhận ()
Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế, khảo sát ()
Nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát (địa hình, địa chất) được chủ đầu tư phê duyệt, kèm theo quyết định phê duyệt của chủ đầu tư ()
Báo cáo kết quả khảo sát (địa hình, địa chất) ()
Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát (địa hình, địa chất) ()
Nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt ()
Báo cáo tổng hợp hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán/điều chỉnh ()
Tập hồ hồ sơ thiết kế/thiết kế điều chỉnh ()
Hồ sơ đánh giá hiện trạng công trình (đối với công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp) ()
Báo cáo kết quả thẩm tra (nếu có) ()

Số lượng hồ sơ: 01

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 25/04/2016
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/06/2015
Luật số 50/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 18/06/2014
Thông tư số 18/2016/tt-bxd của Bộ Xây dựng ban hành ngày 30/06/2016
Thông tư số 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 10/03/2016
Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 10/08/2016
Thông tư số 03/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 10/03/2016
Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/04/2017
Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 12/09/2014
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 23/04/2018

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ