Thủ tục thẩm định, phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật/điều chỉnh Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu/điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn sự nghiệp do Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý.

Thông tin chung

Lĩnh vực:Quản lý xây dựng công trình
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nơi tiếp nhận:Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:08
Phí, lệ phí:

Theo quy định của Bộ Tài chính.

Trình tự thực hiện

 

- Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh;

- Sở Nông nghiệp và PTNT sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định, phê duyệt theo đúng thời hạn quy định. Đối với các hồ sơ chưa đảm bảo điều kiện để thẩm định, phê duyệt theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản gửi tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định, phê duyệt nêu rõ lý do và từ chối thực hiện thẩm định.

- Trường hợp Sở Nông nghiệp và PTNT không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức có năng lực phù hợp theo quy định để ký hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 10 (mười) ngày. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra, hồ sơ thiết kế đã đóng dấu thẩm tra cho Sở Nông nghiệp và PTNT để làm cơ sở thẩm định. Trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện thẩm tra thì chủ đầu tư phải có văn bản thông báo đến Sở Nông nghiệp và PTNT để giải trình lý do và đề xuất gia hạn thời gian thực hiện.

 

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh

Yêu cầu thêm

Không

Hồ sơ kèm theo

Tên hồ sơMẫu tải về
Tờ trình thẩm định, phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 ()Tải về
Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình ()
Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) ()
Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư ()
Hồ sơ khảo sát xây dựng ()
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công/điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ kèm theo file mềm ()
Dự toán xây dựng công trình/dự toán điều chỉnh kèm theo file mềm ()
Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình ()
Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế ()
Báo cáo kết quả thẩm tra (nếu có) ()

Số lượng hồ sơ: 02

Căn cứ pháp lý

Văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 25/04/2016
Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 25/03/2015
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/06/2015
Luật số 50/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 18/06/2014
Thông tư số 18/2016/tt-bxd của Bộ Xây dựng ban hành ngày 30/06/2016
Luật số 43/2013/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 26/11/2013
Thông tư số 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 10/03/2016
Nghị định số 136/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2015
Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 20/08/2014
Thông tư số 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 26/10/2016
Luật số 49/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 18/06/2014
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/06/2014
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/05/2015
Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 10/08/2016
Thông tư số 03/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 10/03/2016
Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/04/2017

SỞ TƯ PHÁP - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ