Tải file văn bản

THANH TRA CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1131/2008/QĐ-TTCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU VĂN BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

TỔNG THANH TRA

Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2004 và năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;
Căn cứ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo;
Căn cứ Nghị định số 65/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Mẫu văn bản hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 1277/QĐ-TTNN ngày 24 tháng 10 năm 1998 của Tổng Thanh tra Nhà nước.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan nhà nước có liên quan; Chánh thanh tra các cấp, các ngành; Thủ trưởng các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TỔNG THANH TRA
Trần Văn Truyền

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC

MẪU VĂN BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)

Trang

Tên mẫu biểu

Mẫu số

MẪU VĂN BẢN VỀ THANH TRA

1

Quyết định về việc thanh tra

01

2

Quyết định gia hạn thời hạn thanh tra

02

3

Quyết định thay đổi Trưởng Đoàn thanh tra

03

4

Quyết định thay đổi thành viên đoàn thanh tra

04

5

Quyết định bổ sung thành viên đoàn thanh tra

05

6

Quyết định tạm đình chỉ việc làm gây thiệt hại

06

7

Quyết định hủy bỏ Quyết định …

07

8

Quyết định về việc kiểm kê tài sản

08

9

Quyết định về việc niêm phong tài liệu

09

10

Quyết định mở niêm phong tài liệu

10

11

Quyết định thu hồi tiền

11

12

Quyết định về việc thu hồi tài sản

12

13

Biên bản công bố quyết định thanh tra

13

14

Biên bản kiểm kê tài sản

14

15

Biên bản giao nhận thông tin, tài liệu

15

16

Biên bản niêm phong tài liệu

16

17

Biên bản mở niêm phong tài liệu

17

18

Biên bản kiểm tra, xác minh

18

19

Biên bản làm việc

19

20

Biên bản công bố kết luận thanh tra

20

21

Biên bản giao, nhận hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra

21

23

Kế hoạch tiến hành thanh tra

22

24

Báo cáo kết quả thanh tra

23

26

Kết luận thanh tra

24

27

Công văn về việc cung cấp thông tin, tài liệu

25

28

Công văn về việc Trưng cầu giám định

26

29

Công văn về việc chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

27

30

Công văn về việc kiến nghị đình chỉ việc làm gây thiệt hại

28

31

Công văn về việc kiến nghị tạm đình chỉ thi hành quyết định

29

32

Công văn về việc kiến nghị tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức

30

33

Thông báo kết thúc thanh tra tại nơi được thanh tra

31

MẪU VĂN BẢN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

34

Đơn khiếu nại

32

35

Phiếu trả đơn khiếu nại

33

36

Thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chuyển đến

34

37

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chuyển đến

35

38

Phiếu hướng dẫn

36

39

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại

37

40

Phiếu đề xuất xử lý đơn

38

41

Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại

39

42

Giấy mời gặp gỡ đối thoại

40

43

Giấy ủy quyền khiếu nại

41

44

Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại

42

45

Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

43

47

Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai

44

49

Biên bản về việc gặp gỡ đối thoại

45

MẪU VĂN BẢN GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

51

Đơn tố cáo

46

52

Giấy chuyển đơn tố cáo

47

53

Thông báo về việc chuyển đơn tố cáo

48

54

Giấy biên nhận tài liệu, chứng cứ do người khiếu nại, tố cáo cung cấp

49

55

Thông báo thụ lý giải quyết tố cáo

50

56

Quyết định về việc xác minh nội dung đơn tố cáo

51

57

Báo cáo kết quả xác minh nội dung đơn tố cáo

52

58

Thông báo kết quả giải quyết tố cáo

53

 

Các biểu mẫu xem file đính kèm