Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức đang sử dụng (không có giấy tờ)
 Nơi tiếp nhận hồ sơ:
 Tên đơn vị:  Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
 Địa chỉ:  
 Thời gian tiếp nhận:  Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30)
 Trình tự thực hiện:

- Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; Thời gian từ thứ hai đến thứ sáu.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ cấp giấy chứng nhận theo quy định và lập phiếu Biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả theo quy định;

- Văn phòng Đăng ký QSDĐ đất tổ chức kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của tổ chức xin cấp giấy chứng nhận;

- Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp rà soát hiện trạng sử dụng đất của tổ chức xin cấp giấy chứng nhận;

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất lập Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính gửi Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế để xác định nghĩa vụ tài chính người sử dụng đất phải thực hiện;

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoàn chỉnh hồ sơ và kèm với phôi giấy đã viết, vẽ cho người sử dụng đất trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký trình UBND Tỉnh;

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chuyển hồ sở đến UBND Tỉnh ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kèm tờ trình của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại UBND Tỉnh và trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất.

 Cách thức thực hiện:

Người sử dụng đất nộp, nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 Thành phần hồ sơ:
 1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (02 bản - theo mẫu); (Bản chính)
 2. Các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 của Luật Đất đai (nếu có) (Bản chính+Bản sao)
 
 3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (02 bản); (Bản sao)
 
 4. Báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất (02 bản - theo mẫu); (Bản chính)
 5. Quyết định của UBND Tỉnh về việc xử lý đất của tổ chức đó (nếu có) (02 bản). (Bản sao)
 
 Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ
 Thời hạn giải quyết:  25 ngày (không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính và rà soát hiện trạng sử dụng đất)
 Phí, lệ phí:  - Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy: + 300.000 đồng/hồ sơ + 650.000 đồng/hồ sơ (đối với tổ chức kinh tế) - Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 100.000 đồng/hồ sơ.
 Yêu cầu điều kiện:

Không

 Căn cứ pháp lý:

- Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 30/11/2010 của UBND tỉnh ban hành quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

[  Các thủ tục khác]
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
   UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
   Sở Công thương
   Sở Giáo dục và Đào tạo
   Sở Giao thông Vận tải
   Sở Kế hoạch và Đầu tư
   Sở Khoa học và Công nghệ
   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
   Sở Ngoại vụ
   Sở Nội vụ
   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
   Sở Tài chính
   Sở Tài nguyên và Môi trường
   Sở Thông tin và Truyền thông
   Sở Tư pháp
   Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
   Sở Xây dựng
   Sở Y tế
   Thanh tra tỉnh
   Ban Dân tộc
   Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
   Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh
CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN
   Công an
   Ngân hàng Phát triển Việt Nam
   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
   Cục Thuế
   Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh
   Bảo hiểm Xã hội tỉnh
   Cục Hải quan tỉnh
   Kho bạc Nhà nước tỉnh
BỘ DANH MỤC TTHC CHUNG CỦA CẤP HUYỆN
   Tư pháp
   Kinh tế - Hợp tác xã
   Đất đai
   Xây dựng
   Công Thương
   Tài chính Kế hoạch
   Nông nghiệp
   Lao động Thương binh - Xã hội
   Giáo dục Đào tạo
   Văn hoá
   Y tế
   Hội, tổ chức phi chính phủ
   Thi đua - Khen thưởng
   Tôn giáo
   Tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo
   Gia đình
   Viễn thông và Internet
BỘ DANH MỤC TTHC CHUNG CỦA CẤP XÃ
   Hành chính Tư pháp
   Tôn giáo
   Thi đua - Khen thưởng
   Công an
   Dân quân tự vệ
   Xây dựng
   Kinh tế tập thể - Hợp tác xã
   Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
   Công thương
   Văn hóa - Thể thao
   Giáo dục và Đào tạo
   Lao đông, Thương binh và Xã hội
   Khiếu nại, tố cáo
   Đất đai
THÔNG TIN TRUY CẬP
2567323 Lượt đã truy cập
1 Đang truy cập