Thủ tục Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
 Nơi tiếp nhận hồ sơ:
 Tên đơn vị:  Phòng Tài chính Kế hoạch hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện/thành phố
 Địa chỉ:  
 Thời gian tiếp nhận:  Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30)
 Trình tự thực hiện:

1. Đối với cá nhân, tổ chức:

- Bước 1: Chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định.

+ Xin chủ trương lập dự án đầu tư;

+ Lập báo cáo đánh giá chất lượng công trình hiện trạng đối với dự án có liên quan trực tiếp đến công trình hiện trạng; lập thuyết minh và xin thống nhất quy mô đầu tư của cấp có thẩm quyền;

+ Lập dự án đầu tư đối với dự án có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên.

- Bước 2: Chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện.

- Bước 3: Cá nhân hoặc người đại diện tổ chức đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện.

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.

- Bước 2: Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện thẩm định hồ sơ, tham mưu trình UBND cấp huyện ban hành Quyết định.

- Bước 3: UBND cấp huyện ban hành Quyết định phê duyệt.

- Bước 4: Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện trả kết quả cho chủ đầu tư.

+ Đối với dự án nhóm B: không quá 30 ngày làm việc;

 + Đối với dự án nhóm C: không quá 20 ngày làm việc.

 Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện
 Thành phần hồ sơ:
 1. Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình (theo mẫu) (Bản chính)
 2. Văn bản thống nhất quy mô đầu tư, văn bản thông báo vốn, giao kế hoạch vốn đầu tư (Bản sao)
 
 3. Văn bản về quy hoạch (quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết, chứng chỉ quy hoạch, thông tin quy hoạch do cơ quan có thẩm quyền cấp…) đối với các dự án đầu tư xây dựng mới (Bản chính)
 
 4. Hồ sơ pháp lý, năng lực của đơn vị tư vấn lập dự án; chứng chỉ hành nghề của cá nhân lập dự án (Bản sao)
 
 5. Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát (Bản sao)
 
 6. - Hồ sơ dự án đầu tư: + Thuyết minh dự án; (bản chính) + Thiết kế cơ sở: . Phần thuyết minh thiết kế cơ sở, thuyết minh thiết kế công nghệ (đối với các công trình có thiết kế công nghệ); (bản chính) . Phần thiết kế bản vẽ xây dựng, bản vẽ công nghệ; (bản chính) . Biên bản nghiệm thu thiết kế cơ sở. (bản sao). ()
 
 Số lượng bộ hồ sơ:  05 bộ
 Thời hạn giải quyết:   ngày (Đối với dự án nhóm B: không quá 30 ngày làm việc, trong đó đơn vị quản lý xây dựng chuyên ngành không quá 15 ngày. Đối với dự án nhóm C: không quá 20 ngày làm việc, trong đó đơn vị quản lý xây dựng chuyên ngành không quá 10 ngày. )
 Phí, lệ phí:  Phí thẩm định dự án đầu tư (tỷ lệ %);
 Yêu cầu điều kiện: Không
 Căn cứ pháp lý:

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

- Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

- Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác quy hoạch và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế

[  Các thủ tục khác]
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
   UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
   Sở Công thương
   Sở Giáo dục và Đào tạo
   Sở Giao thông Vận tải
   Sở Kế hoạch và Đầu tư
   Sở Khoa học và Công nghệ
   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
   Sở Ngoại vụ
   Sở Nội vụ
   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
   Sở Tài chính
   Sở Tài nguyên và Môi trường
   Sở Thông tin và Truyền thông
   Sở Tư pháp
   Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
   Sở Xây dựng
   Sở Y tế
   Thanh tra tỉnh
   Ban Dân tộc
   Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
   Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh
CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN
   Công an
   Ngân hàng Phát triển Việt Nam
   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
   Cục Thuế
   Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh
   Bảo hiểm Xã hội tỉnh
   Cục Hải quan tỉnh
   Kho bạc Nhà nước tỉnh
BỘ DANH MỤC TTHC CHUNG CỦA CẤP HUYỆN
   Tư pháp
   Kinh tế - Hợp tác xã
   Đất đai
   Xây dựng
   Công Thương
   Tài chính Kế hoạch
   Nông nghiệp
   Lao động Thương binh - Xã hội
   Giáo dục Đào tạo
   Văn hoá
   Y tế
   Hội, tổ chức phi chính phủ
   Thi đua - Khen thưởng
   Tôn giáo
   Tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo
   Gia đình
   Viễn thông và Internet
BỘ DANH MỤC TTHC CHUNG CỦA CẤP XÃ
   Hành chính Tư pháp
   Tôn giáo
   Thi đua - Khen thưởng
   Công an
   Dân quân tự vệ
   Xây dựng
   Kinh tế tập thể - Hợp tác xã
   Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
   Công thương
   Văn hóa - Thể thao
   Giáo dục và Đào tạo
   Lao đông, Thương binh và Xã hội
   Khiếu nại, tố cáo
   Đất đai
THÔNG TIN TRUY CẬP
2574187 Lượt đã truy cập
6 Đang truy cập