Nghị định số Nghị định 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/07/2014 V/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PC&CC và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PC&CC.

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:Nghị định 79/2014/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:31/07/2014
Lĩnh vực:Phòng cháy và Chữa cháy
Trích yếu:quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PC&CC và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PC&CC.
Văn bản đính kèm: