Luật số Luật số 40/2013/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 22/11/2013 V/v Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:Luật số 40/2013/QH13
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:22/11/2013
Lĩnh vực:Phòng cháy và Chữa cháy
Trích yếu:Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy
Văn bản đính kèm: