Nghị định số 135/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04/10/2018

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:135/2018/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:04/10/2018
Lĩnh vực:Giáo dục - Đào tạo
Trích yếu:sửa đổi một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
STTTên thủ tục
1Thành lập, cho phép trung tâm tin học, ngoại ngữ
2Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
3Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
4Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
5Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
6Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)
7Thủ tục Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú
8Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú
9Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
10Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
11Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
12Sáp nhập, chia, tách trường Tiểu học
13Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).
14Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng
15Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
16Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục
17Thủ tục Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
18Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
19Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
20Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
21Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
22cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
23Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)
24Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học
25Cho phép trường phổ thông trung học hoạt động giáo dục
26Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm
27Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
28Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại
29Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục
30Thủ tục Thành lập trường phổ thông trung học công lập hoặc cho phép thành lập trường phổ thông trung học tư thục (bao gồm cả trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp học cao nhất là trung học phổ thông)
31Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông
32Giải thể trường trung học phổ thông(theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường phổ thông trung học)
33Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục
34Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục
35Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại
36Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
37Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục
38Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
39Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên
40Thủ tục cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại
41Thủ tục sáp nhập, chia tách giáo dục thường xuyên
42Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên
43Thủ tục thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục
44Thủ tục tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập
45Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú
46Giải thể trung tâm tin học, ngoại ngữ (Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập)
47Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại
48Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên
49Giải thể trường trung học phổ thông chuyên
50Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thônghoạt động giáo dục
51Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục
52Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại
53Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục
54Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
55Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
56Thủ tục giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập
57Giải thể trường trung học phổ thông chuyên