Nghị định số 135/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04/10/2018

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:135/2018/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:04/10/2018
Lĩnh vực:Giáo dục - Đào tạo
Trích yếu:sửa đổi một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
STTTên thủ tục
1Thành lập, cho phép trung tâm tin học, ngoại ngữ
2Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)
3Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học
4Cho phép trường phổ thông trung học hoạt động giáo dục
5Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm
6Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại
7Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục
8Thủ tục Thành lập trường phổ thông trung học công lập hoặc cho phép thành lập trường phổ thông trung học tư thục (bao gồm cả trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp học cao nhất là trung học phổ thông)
9Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông
10Giải thể trường trung học phổ thông(theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường phổ thông trung học)
11Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục
12Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục
13Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại
14Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
15Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục
16Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
17Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú
18Giải thể trung tâm tin học, ngoại ngữ (Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập)
19Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại
20Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên
21Giải thể trường trung học phổ thông chuyên
22Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thônghoạt động giáo dục
23Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục
24Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại
25Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục
26Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
27Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học