Thông tư số 36/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 16/10/2018