Quyết định số 2251 của UBND Tỉnh ban hành ngày 11/10/2018