Thông tư số 14/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 28/06/2018

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:14/2018/TT-BCT
Cơ quan ban hành:Bộ Công Thương
Ban hành ngày:28/06/2018
Lĩnh vực:Thương mại
Trích yếu:THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 26/2014/TT-BCT NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
Văn bản đính kèm: