Thông tư số 13/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 15/06/2018