Thông tư số Số 45/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 26/12/2016

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:Số 45/2016/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành:Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ban hành ngày:26/12/2016
Lĩnh vực:Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu:quy định về Đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản
Văn bản đính kèm:
STTTên thủ tục
1Phê duyệt trữ lượng khoáng sản
2Thủ tục gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản
3Thủ tục Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản
4Thủ tục trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản.
5Thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sản
6Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản
7Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
8Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản.
9Thủ tục cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
10Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
11Thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản
12Thủ tục cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản
14Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
15Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản
16Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
17Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản
18Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
19Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
20Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
21Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
22Cấp giấy phép khai thác khoáng sản
23Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản
24Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản
25Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản
26Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản
27Đóng cửa mỏ khoáng sản
28Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản