Nghị định số Số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 29/11/2016

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:Số 158/2016/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:29/11/2016
Lĩnh vực:Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu:Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;
Văn bản đính kèm:
STTTên thủ tục
1Phê duyệt trữ lượng khoáng sản
2Thủ tục Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản
3Thủ tục gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản
4Thủ tục trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản.
5Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản
6Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản
7Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
8Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản.
9Thủ tục cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
10Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
11Thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản
12Thủ tục cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản
13Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
14Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
15Cấp giấy phép khai thác khoáng sản
16Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản
17Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
18Thủ tục Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
19Thủ tục Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
20Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
21Thủ tục Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản
23Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
24Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
25Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản
26Thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sản
27Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản
28Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản
29Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản
30Đóng cửa mỏ khoáng sản
31Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản