Quyết định số 13 của UBND Tỉnh ban hành ngày 28/02/2017