Văn bản quy phạm pháp luật

Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật

Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Loại văn bản:
Ban hành từ ngày: Đến ngày
Tìm kiếm

Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

Tên văn bản / Trích yếuĐính kèm
Thông tư số 112/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 29/12/2020 V/v Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
Quyết định số 66/2020/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 24/12/2020 V/v về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp, phối hợp quản lý an toàn thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Quyết định số 3090/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 08/12/2020 V/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong Lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Nghị định số 122/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/10/2020 V/v Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp
Nghị định số 122 của Chính phủ ban hành ngày 15/10/2020 V/v Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp
Nghị định số 122/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/10/2020 V/v Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp
Thông tư số 21/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 09/09/2020 V/v Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực ______________
Thông tư số 21/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 09/09/2020 V/v QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/09/2020 V/v Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.
Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 04/09/2020 V/v Thông tư sổ 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học.
Nghị định số 102/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/09/2020 V/v Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
Thông tư số 05/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 28/08/2020 V/v Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
Nghị định số 93/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18/08/2020 V/v Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện
Quyết định số 2088 của UBND Tỉnh ban hành ngày 17/08/2020 V/v Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp
Thông tư số 75/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 12/08/2020 V/v SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 279/2016/TT-BTC NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ TRONG CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
Thông tư số 75/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 12/08/2020 V/v Thông tư 75/TT-BTC ngày 12/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
Nghị định số 88/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28/07/2020 V/v Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Quyết định số 2762 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 22/07/2020 V/v Vv công bố TTHC thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN và PTNT
Quyết định số 1760/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 20/07/2020 V/v QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế