Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lâm nghiệp" - Cấp huyện (3 thủ tục)

Lĩnh vực "Lâm nghiệp" (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Xác nhận bảng kê lâm sản2
2Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (đối với diện tích rừng đề nghị chuyển mục đích thuộc chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)2
3Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)3