Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Phòng, chống tệ nạn xã hội" - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Phòng, chống tệ nạn xã hội" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân4
2Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân4
3Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân4
4Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân4
5Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân4