Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Việc làm" - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (15 thủ tục)

Lĩnh vực "Việc làm" (15 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam4
2Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam4
3Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động4
4Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài4
5Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm4
6Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm4
7Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm4
8Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động3
9Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng3
10Đăng ký hợp đồng cá nhân4
11Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày4
12Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài3
13Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp3
14Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-193
15Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-193