Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực Đấu thầu (công tư PPP và nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất)" - Sở Kế hoạch và Đầu tư (13 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực Đấu thầu (công tư PPP và nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất)" (13 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đề xuất (dự án nhóm B và C)3
2Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đề xuất (dự án nhóm A)3
3Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất (nhóm B)3
4Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất (Dự án nhóm A)3
5Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất (dự án nhóm A)3
6Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất3
7Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển3
8Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư3
9Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án3
10Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư3
11Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất (dự án nhóm B và C)3
12Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư3
13Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư3