Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Quản lý trang thiết bị y tế" - Sở Y tế (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Quản lý trang thiết bị y tế" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D4
2Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D4
3Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A4
4Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế4
5Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế4