Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Thu hồi, giao đất và cho thuê đất" - Sở Tài nguyên và Môi trường (0 thủ tục)

Lĩnh vực "Thu hồi, giao đất và cho thuê đất" (0 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ