Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Người có công" - Cấp huyện (6 thủ tục)

Lĩnh vực "Người có công" (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày2
2Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh3
3Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp3
4Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia3
5Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ3
6Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng3