Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Bảo hiểm thất nghiệp" - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (10 thủ tục)

Lĩnh vực "Bảo hiểm thất nghiệp" (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp3
2Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp3
3Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp3
4Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp3
5Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp3
6Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)3
7Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)3
8Giải quyết hỗ trợ học nghề3
9Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm3
10Thông báo về việc tìm việc làm hàng tháng3