Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lao động - Tiền Lương - Bảo hiểm xã hội" - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (10 thủ tục)

Lĩnh vực "Lao động - Tiền Lương - Bảo hiểm xã hội" (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp4
2Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp4
3Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu3
4Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III3
5Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động3
6Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động4
7Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động4
8Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động4
9Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động4
10Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-193