Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Thi đua - Khen thưởng" - Sở Nội vụ (12 thủ tục)

Lĩnh vực "Thi đua - Khen thưởng" (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp Giấy chứng nhận thành tích đối với người có công trong kháng chiếnBa ngày3
2Giải quyết đơn thư liên quan đến khen thưởng thành tích trong kháng chiếnBa mươi ngày3
3Thủ tục Đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định3
4Thủ tục “Đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương độc lập”10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
5Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
6Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh theo chuyên đề.15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
7Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
8Khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhânHai mươi tám ngày3
9Khen thưởng theo chuyên đề7 ngày3
10Khen thưởng đối ngoại7 ngày3
11Khen thưởng đột xuất7 ngày3
12Khen thưởng hàng năm7 ngày3