Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Thi đua - Khen thưởng" - Sở Nội vụ (11 thủ tục)

Lĩnh vực "Thi đua - Khen thưởng" (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
2Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh theo chuyên đề.15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
3Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
4Khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhânHai mươi tám ngày3
5Khen thưởng theo chuyên đề7 ngày3
6Khen thưởng đối ngoại7 ngày3
7Khen thưởng đột xuất7 ngày3
8Khen thưởng hàng năm7 ngày3
9Đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”3
10Thủ tục tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”3
11Đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương độc lập3