Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Tài chính Kế hoạch" - Cấp huyện (10 thủ tục)

Lĩnh vực "Tài chính Kế hoạch" (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trìnhĐối với dự án nhóm B: không quá 30 ngày làm việc, trong đó đơn vị quản lý xây dựng chuyên ngành không quá 15 ngày. Đối với dự án nhóm C: không quá 20 ngày làm việc, trong đó đơn vị quản lý xây dựng chuyên ngành không quá 10 ngày.2
2Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình10 ngày làm việc2
3Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (trong phạm vi ngân sách của địa phương và các công trình được ngân sách tỉnh hỗ trợ có tổng mức đầu tư <=5 tỷ đồng)15 ngày làm việc2
4Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước120 ngày2
5Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán302
6Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản202
7Điều chuyển tài sản nhà nước202
8Bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước202
9Thanh lý tài sản nhà nước202
10Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình20 ngày làm việc 2