Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Việc làm - An toàn lao động" - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (19 thủ tục)

Lĩnh vực "Việc làm - An toàn lao động" (19 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam5 ngày làm việc4
2Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam3 ngày làm việc4
3Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động3 ngày làm việc4
4Đăng ký hợp đồng cá nhân5 ngày làm việc2
5Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày5 ngày làm việc2
6Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài15 ngày làm việc4
7Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài15 ngày làm việc4
8Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động30 ngày làm việc2
9Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm15 ngày làm việc2
10Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm15 ngày làm việc2
11Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm15 ngày làm việc2
12Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động30 ngày làm việc2
13Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện10 ngày làm việc2
14Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa5 ngày làm việc2
15Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động7 ngày làm việc2
16Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một nămKhông quy định2
17Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việcKhông quy định2
18Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao độngKhông quy định2
19Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao độngKhông quy định2