Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Văn hóa cơ sở" - Sở Văn hóa Thể thao (9 thủ tục)

Lĩnh vực "Văn hóa cơ sở" (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do Sở Văn hóa và Thể thao)074
2Cấp Giấy phép kinh doanh Vũ trường10 ngày4
3Cấp giấy phép tổ chức lễ hội20 ngày3
4Thủ tục công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”10 ngày3
5Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn05 ngày4
6Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo15 ngày4
7Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam10 ngày4
8Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam10 ngày4
9Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam10 ngày4