Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "An toàn bức xạ và hạt nhân" - Sở Khoa học và Công nghệ (7 thủ tục)

Lĩnh vực "An toàn bức xạ và hạt nhân" (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục khai báo thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khai báo.4
2Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.4
3Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đối với thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.4
4Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đối với thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.4
5Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.4
6Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X- quang y tế)10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
7Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)11 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.4