Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Bảo vệ thực vật" - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Bảo vệ thực vật" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vậthai mươi mốt ngày4
2Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật214
3Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật24 giờ4
4Thông qua nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương104
5Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật034