Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Trồng trọt" - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (10 thủ tục)

Lĩnh vực "Trồng trọt" (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp lại giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm15 ngày làm việc4
2Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón10 ngày làm việc4
3Tiếp nhận công bố hợp quy phân bón, Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy07 ngày làm việc4
4Tiếp nhận bản hợp quy giống cây trồng7 ngày làm việc4
5Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón20 ngày làm việc4
6Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón20 ngày làm việc4
7Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón10 ngày làm việc4
8Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón05 ngày làm việc4
9Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm45 ngày làm việc4
10Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm30 ngày làm việc4