Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Phát triển đô thị" - Sở Xây dựng (4 thủ tục)

Lĩnh vực "Phát triển đô thị" (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Lấy ý kiến đối với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích cấp tỉnh153
2Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh453
3Thủ tục điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh303
4Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt373