Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Nội vụ" - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (73 thủ tục)

Lĩnh vực "Nội vụ" (73 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh3
2Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh3
3Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh3
4Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xoá án tích3
5Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam3
6Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở tỉnh3
7Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh3
8Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh3
9Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh3
10Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh3
11Thủ tục thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh (thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 02 cơ quan)3
12Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh3
13Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh theo quy định của hiến chương3
14Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên3
15Thủ tục cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại3
16Thủ tục sáp nhập, chia tách giáo dục thường xuyên3
17Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên3
18Thủ tục thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục3
19Thủ tục tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập3
20Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh theo quy định hiến chương của tổ chức3
21Thủ tục giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập)3
22Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh theo chuyên đề3
23Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, tổ dân phố mới4
24Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh3
25Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh3
26Thủ tục tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế4
27Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ3
28Đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”3
29Đề nghị tặng, truy tặng Huân chương độc lập3
30Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập3
31Thủ tục “Tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm do UBND tỉnh quyết định”3
32Thủ tục “Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND tỉnh”3
33Thủ tục “Miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND tỉnh”3
34Thủ tục “Cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND tỉnh”3
35Thủ tục tuyển dụng công chức3
36Thủ tục thi nâng ngạch công chức3
37Thủ tục “Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục”3
38Thủ tục “Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Sở”3
39Thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lập3
40Thủ tục giải thể, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập3
41Thủ tục “Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Sở”3
42Thủ tục “Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Sở”3
43Thủ tục “Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh”3
44Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân tỉnh3
45Thủ tục “Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh”3
46Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân tỉnh3
47Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân tỉnh3
48Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến3
49Thủ tục “Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến”3
50Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện3
51Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện3
52Đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện3
53Thủ tục đổi tên hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện3
54Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh3
55Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện3
56Thủ tục cho phép hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện đặt văn phòng đại diện3
57Đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh3
58Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh (đối với quỹ mới thành lập)3
59Công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh (đối với quỹ có thời gian hoạt động trên 01 nhiệm kỳ)3
60Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ sửa đổi, bổ sung quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh3
61Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)3
62Đề nghị hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ đối với quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh3
63Đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh3
64Đề nghị đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh3
65Đề nghị tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh3
66Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh3
67Giải thể tổ chức thanh niên xung phong tỉnh3
68Thành lập tổ chức thanh niên xung phong tỉnh3
69Khen thưởng hàng năm (không tính danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh)3
70Khen thưởng theo chuyên đề3
71Khen thưởng đối ngoại3
72Khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân3
73Khen thưởng đột xuất3