Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp (60 TTHC)" - Sở Kế hoạch và Đầu tư (60 thủ tục)

Lĩnh vực "Lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp (60 TTHC)" (60 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhânba ngày làm việc3
2Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viênba ngày làm việc3
3Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lênba ngày làm việc3
4Đăng ký thành lập công ty cổ phầnba ngày làm việc3
5Đăng ký thành lập công ty hợp danhba ngày làm việc3
6Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)ba ngày làm việc3
7Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)ba ngày làm việc3
8Đăng ký thay đổi thành viên hợp danhba ngày làm việc3
9Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phầnba ngày làm việc3
10Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)ba ngày làm việc3
11Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lênBa ngày làm việc3
12Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chứcBa ngày làm việc3
13Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nướcBa ngày làm việc3
14Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kếBa ngày làm việc3
15Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lênBa ngày làm việc3
16Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn gópBa ngày làm việc3
17Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khácBa ngày làm việc3
18Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tíchBa ngày làm việc3
19Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khácBa ngày làm việc3
20Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)Ba ngày làm việc3
21Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhânba ngày làm việc3
22Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phầnba ngày làm việc3
23Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết03 ngày làm việc3
24Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuếBa ngày làm việc3
25Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo uỷ quyền (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)ba ngày làm việc3
26Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)ba ngày làm việc3
27Thông báo sử dụng, thay đổi, huỷ mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)ba ngày làm việc3
28. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)ba ngày làm việc3
29Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)ba ngày làm việc3
30Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)ba ngày làm việc3
31Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động.ba ngày làm việc3
32Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)ba ngày làm việc3
33Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)ba ngày làm việc3
34Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)ba ngày làm việc3
35Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)ba ngày làm việc3
36Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)ba ngày làm việc3
37Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúngba ngày làm việc3
38Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần)ba ngày làm việc3
39Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhânba ngày làm việc3
40Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc chia doanh nghiệpba ngày làm việc3
41Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệpBa ngày làm việc3
42Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệp.Ba ngày làm việc3
43Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc tách doanh nghiệpBa ngày làm việc3
44Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc tách doanh nghiệpBa ngày làm việc3
45Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệpBa ngày làm việc3
46Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh)Ba ngày làm việc3
47Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh)Ba ngày làm việc3
48Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phầnBa ngày làm việc3
49Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.ba ngày làm việc3
50Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lênBa ngày làm việc3
51Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạnba ngày làm việc3
52Thông báo tạm ngừng kinh doanhBa ngày làm việc3
53Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báoBa ngày làm việc3
54Giải thể doanh nghiệpNăm ngày làm việc3
55Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án180 (một trăm tám mươi) ngày, kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể doanh nghiệp3
56Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanhNăm ngày làm việc3
57Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpBa ngày làm việc3
58Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuếBa ngày làm việc3
59Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệpBa ngày làm việc3
60Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp3