Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Hoạt động xây dựng" - Ban quản lý các Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh (13 thủ tục)

Lĩnh vực "Hoạt động xây dựng" (13 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
2Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng07 ngày làm việc2
3Thẩm định và phê duyệt dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh302
4Cấp giấy phép xây dựng trường hợp xây dựng mới đối với công trình quảng cáoKhông quá 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
5Cấp giấy phép xây dựng trường hợp theo giai đoạn đối với công trình theo tuyến trong đô thịKhông quá 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
6Cấp giấy phép xây dựng trường hợp theo giai đoạn đối với công trình theo dự ánKhông quá 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
7Thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.2
8Cấp giấy phép xây dựng trường hợp xây dựng mới đối với công trình theo tuyến trong đô thịKhông quá 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
9Cấp giấy phép xây dựng đối với di dời công trìnhKhông quá 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
10Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình sửa chữa, cải tạoKhông quá 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
11Cấp giấy phép xây dựng trường hợp theo giai đoạn đối với công trình không theo tuyếnKhông quá 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
12Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh30 ngày làm việc2
13Cấp giấy phép xây dựng trường hợp xây dựng mới đối với công trình không theo tuyếnKhông quá 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2