Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Việc làm" - Cấp huyện (3 thủ tục)

Lĩnh vực "Việc làm" (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-193
2Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp3
3Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-193