Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Nhà ở và công sở" - Cấp huyện (3 thủ tục)

Lĩnh vực "Nhà ở và công sở" (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp mới số nhà073
2Cấp đổi số nhà053
3Điều chỉnh số nhà053