Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Quy hoạch" - Cấp huyện (7 thủ tục)

Lĩnh vực "Quy hoạch" (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu chức năng đặc thù (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)2
2Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)2
3Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn2
4Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch khu chức năng đặc thù (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)2
5Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)2
6Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện3
7Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn2